De nieuwe generatie zonnepanelen 'made in Germany'
De Prinsenhof 1.05, 4004 LN Tiel
info.benelux@solarwatt.com

Waarom gebruiken wij cookies?

Een cookie is een bestand met een hoeveelheid data die een website naar een bezoeker stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer teruggestuurd wordt. Zo kunnen wij een bezoeker gemakkelijker herkennen en informatie leveren die voor hem of haar belangrijk is. Door deze gegevens te analyseren verbeteren wij onze dienstverlening en producten in een continue proces. Ook krijgen wij met deze gegevens beter inzicht in de behoeften van onze doelgroepen zonder dat de gebruiker daar zelf moeite voor hoeft te doen.

Een gebruiker heeft altijd de mogelijkheid het accepteren van cookies te weigeren. Het risico is dan wel dat de gebruiker niet optimaal gebruik kan maken van de website en/of andere kanalen.

Hoe gebruiken wij cookies?

Als je op onze website komt wordt er bij ieder bezoek uw IP-adres opgeslagen, navigatie- en locatiegeschiedenis en bezoekgegevens zoals bijvoorbeeld duur op website en pagina, klikgedrag en muisbewegingen. Wij maken gebruik van cookies op onze website door bezoekers(stromingen) te analyseren met behulp van Google Analytics, mouse-tracking tools en geautomatiseerde marketing tools.

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij als je bijvoorbeeld een e-mail formulier invult. Ook als u één van de websites van de SOLARWATT Benelux bezoekt, verstrek je ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

SOLARWATT Benelux verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SOLARWATT BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • Wij verwerken persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van contracten met klanten voor het onderhouden van onze relatie met klanten. Zo leggen wij bijvoorbeeld naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en passen wij bij wijziging deze gegevens aan. Ook verstrekken wij zijn ingevulde persoonsgegevens aan derden, aan bijv. afnemers die onze producten verkopen.
 • Wij gebruiken persoonsgegevens van klanten voor interne analyses en productontwikkeling en diensten. Hierdoor kunnen wij onze producten en diensten voor onze klanten verbeteren.
 • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kan SOLARWATT Benelux je passende en gerichte (commerciële) aanbiedingen en berichtgeving doen, bijvoorbeeld via telefoon of internet (e-mail nieuwsbrieven).
 • Het verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Als SOLARWATT BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers
Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door SOLARWATT BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SOLARWATT BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam organisatie.
 • Contactpersoon (voornaam, tussenvoegsel en achternaam).
 • Adresgegevens (straatnaam en -nummer/postbus, postcode en vestigingsplaats)
 • Telefoonnummer(s).
 • E-mailadres(sen).
 • Btw-nummer.
 • Bankgegevens (bankrekeningnummer/IBAN en naam rekeninghouder)

Uw persoonsgegevens worden door SOLARWATT BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van e-mailnieuwsbriefabonnees

​​Persoonsgegevens van e-mailnieuwsbriefabonnees worden door SOLARWATT BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen, te weten de e-mailnieuwsbrief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Het (gecombineerde) inschrijvingsformulier voor de e-mailnieuwsbrief via de website SOLARWATT.NL , of een contact formulier op SOLARWATT.nl;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SOLARWATT BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam organisatie of bedrijf;
 • Contactpersoon (voornaam, tussenvoegsel en achternaam);
 • Adresgegevens (straatnaam en -nummer/postbus, postcode en vestigingsplaats);
 • E-mailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door SOLARWATT BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men abonnee is .

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholdercontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholdercontacten en/of geïnteresseerde worden door SOLARWATT BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, persoonlijke e-mails en/of andere gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of kenbaar maken van interesse via dan wel e-mail of website.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SOLARWATT BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam organisatie of bedrijf;
 • Contactpersoon (voornaam, tussenvoegsel en achternaam);
 • Adresgegevens (straatnaam en -nummer/postbus, postcode en vestigingsplaats);
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door SOLARWATT BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholdercontact en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van een optimale online gebruikerservaring: Google Analytics, Google Adwords, SalesForce, HubSpot, HotJar, WordPress, SolarEngineers en socialmedia kanalen als Facebook (en Instagram), LinkedIn, YouTube, Snapchat, Google+ en Twitter;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het versturen van nieuwsbrieven, waaronder MailChimp.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Buiten de EU

Voor het functioneren van onze website en voor het versturen van onze e-mailnieuwsbrief verstrekken wij persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. De belangrijkste van deze partijen – Google Analytics, HubSpot, HotJar, WordPress, MailChimp, Amazon Web Services, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Snapchat en LinkedIn – maken deel uit van het Privacy Shield. Dit is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Minderjarigen
SOLARWATT BV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info.benelux@solarwatt.com zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Bewaartermijn
SOLARWATT BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens SOLARWATT BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.We testen en evalueren regelmatig onze veiligheidsmaatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Update privacy policy

Het kan voorkomen dat de privacy policy van SOLARWATT BV wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom verstandig de privacy policy en het gerelateerde cookiebeleid regelmatig te raadplegen.

​Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

SOLARWATT BV
De Prinsenhof 1.05, 4004 LN Tiel
KvK. 30267799
T. +31 (0)344 767 002
E. info.benelux@solarwatt.com (o.v.v. privacy)

Meer informatie over cookies vind je op Wikipedia en de website van de Rijksoverheid. Klik hier om meer te weten te komen over de wet Bescherming Persoonsgegevens.